Felhasználási tájékoztató

Tájékoztató

Felvétel- és/vagy videófelvétel felhasználásával és a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben

 

 

A Felvétel készítője a jelen tájékoztató elfogadásával és a Felvétel beküldésével előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Margaréta Stúdió Fotó – Videó Kft. (1149 Budapest, Egressy út 17-21.; info@profigazdak.hu; a továbbiakban: Margaréta Stúdió Kft.) a Felvétel készítője által készített és beküldött fénykép- és/vagy videófelvételt (a továbbiakban: Felvétel) közösségimédia oldalain (Facebook, Instagram, YouTube …), weboldalán (www.profigazdak.hu), továbbá elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagaiban, kiadványaiban (ideértve különösen a Margaréta Stúdió Kft. által megjelentetett cikkeket, internetes cikkeket) – minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, valamint időbeli, területi, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkül akár egészében, akár részleteiben, továbbá a Felvétel készítője nevének megadása nélkül – megjelenítse és felhasználja a Felvétel készítője személyiségi jogainak maradéktalan betartása mellett. A Felvétel készítője a jelen tájékoztató elfogadásával és a Felvétel beküldésével hozzájárul továbbá, hogy a Margaréta Stúdió Kft. a Felvételt, valamint a Felvétel beküldésével összefüggésben a kapcsolódó űrlapon megadott személyes adatokat kezelje, a jelen tájékoztatóban írt célból és időtartamban.

 

A Felvétel készítője kijelenti és szavatolja, hogy:

  • a beküldött Felvétel kizárólag a saját képmását és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a Felvétel elkészítéséhez, illetve beküldéséhez;
  • a beküldött Felvételt a Felvétel készítője készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a Felvétel felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
  • a Felvétel nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot;
  • a Felvétel nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
  • a Felvételen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

 

A Felvétel készítője tudomásul veszi, hogy a Margaréta Stúdió Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét a beküldött Felvétel tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Felvétel készítője köteles a Margaréta Stúdió Kft. helyett közvetlenül helytállni, illetve a Margaréta Stúdió Kft.-t kármentesen tartani.

 

A Felvétel készítője hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Felvételt, valamint az általa megadott azonosító adatokat (teljes név, lakcím, szül. hely és idő, e-mail cím) a Margaréta Stúdió Kft. az előző bekezdésben meghatározott cél megvalósítása érdekében, illetve azonosítás és kapcsolattartás céljából a cél megvalósulásához szükséges ideig (vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) alapján kezelje.

 

A Felvétel készítője tudomásul veszi, hogy jogosult hozzájárulását bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonni, amely esetben az Agroinform Kft. a Felvételt haladéktalanul törli és azt a továbbiakban semmilyen célra nem használja fel.

A Felvétel készítője a jelen tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozatát a nyilvánosságra hozatalnak, nyilvánossághoz közvetítésnek a személyiségi jogaira, illetve a személyes adatai védelméhez fűződő jogra gyakorolt hatása, illetve annak tudatában teszi meg, hogy a hozzájárulás esetleges visszavonása csak a hozzájárulás visszavonása utáni időszakban tervezett felhasználásra hatályos.

 

Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekkel összefüggésben a Felvétel készítője tájékoztatást szeretne kérni, illetve a kezelt személyes adataihoz hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását szeretné kérni, az alábbi elérhetőségeken teheti meg az info@profigazdak.hu e-mail címen vagy a 1149 Budapest, Egressy út 17-21. postai címen, továbbá személyes adatai jogellenes kezelése esetén lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulni.

 

A Felvétel készítője kijelenti és szavatolja, hogy a jelen tájékoztatóban írt hozzájárulás megadására minden tekintetben jogosult, és nem áll fenn semmilyen olyan ok vagy körülmény, amely a hozzájárulás érvényességét akadályozná vagy korlátozná.

 

A Felvétel készítője kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt hozzájárulást és nyilatkozatot önkéntesen, befolyásmentesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában teszi.

Bezárás

close

Hiredetés