ÁSZF

PREAMBULUM

1.1 A www.profigazdak.hu (a továbbiakban: Profigazdák vagy Portál) az Margaréta Studó Kft.. (székhely: 1149 Budapest Egressy út 17-21.; cégjegyzékszám: 01-09-282482; levelezési cím: 1149 Budapest Egressy út 17-21., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Küldetésünk, hogy az agrárium döntéshozóit olyan naprakész információkkal lássuk el, amelyek fejlesztik a fenntartható termeléshez szükséges tudásukat, és hozzásegítik őket a sikeres gazdálkodáshoz. Látogatóink többek között válogathatnak szakmai cikkek között, megtekinthetik az agrárvilág aktuális híreit, tájékoztatást kapnak mezőgazdasági rendezvényekről.

1.2 A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozza meg az Profigazdák Portál használatának feltételeit, a Portálon történő regisztráció feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit (kivéve a Portálon keresztül elérhető hirdetési szolgáltatások, kiadvány rendelés szabályait, valamint a fórum használatára vonatkozó szabályokat). A Portálon keresztül elérhető Fórum használatára, hirdetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket külön általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza, amely szintén elérhető a Szolgáltató Portálján. 

1.3 A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve azon keresztül veszi igénybe a Portál szolgáltatásait. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobil applikáció használatával kizárólag a Portál bizonyos, Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásai érhetők el.  

 

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Profigazdák Portál üzemeltetője és az Profigazdák szolgáltatás nyújtója az Margaréta Studó Kft.

Margaréta Studó Kft. nyilvános cégadatai:

• Margaréta Studió Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhelye: 1149 Budapest Egressy út 17-21.
• Postai címe: 1149 Budapest Egressy út 17-21.
• Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest Egressy út 17-21.
• Cégjegyzékszáma: 01-09-282482
• Adószáma: 12431041-2-42
• Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• Portál címe: 
www.profigazdak.hu
• Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 
• E-mail: 
ugyfelszolgalat@profigazdak.hu
• Telefon: +36 70 433 36 71
• Regisztrációs Felhasználási Feltételek elérhetősége: 
www.profigazdak.hu/aszf 

FOGALMAK

Szolgáltató: az Margaréta Studió Kft., amely az Profigazdák Honlapot üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja. 

Portál: a Szolgáltató által a www.profigazdak.hu alatt üzemeltetett honlap.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, valamint a Portál funkcióit használja.

Szolgáltatás: a Portálon keresztül a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Hírlevél küldési, Időjárási, Vélemény megosztási, Programajánló, Terménypiaci, Hír szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások, így például nyereményjáték szervezése.

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenetet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

Programajánló: a Szolgáltató által a Portálon nyújtott, mezőgazdasági rendezvényeket bemutató és ajánló szolgáltatás.

Időjárás: a Szolgáltató által a Portálon nyújtott időjárás előrejelző szolgáltatás. 

Gépítélet: a Portálon elérhető, a Felhasználók mezőgazdasági gépekről alkotott véleményét, tapasztalatait közzétevő, regisztrált Felhasználók számára elérhető, ingyenes szolgáltatás.

Hírek: a Portálon Hírek menüpont alatt elérhető, mezőgazdasági híreket, cikkeket tartalmazó funkció és szolgáltatás, amely regisztrált és nem regisztrált Felhasználók számára is elérhető.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

4.2. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. 

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

A Portál regisztrációhoz kötött és ahhoz nem kötött Szolgáltatásokat is nyújt.

5.1. Nem kötött előzetes regisztrációhoz az alábbi funkciók, Szolgáltatások használata:

• Hírek
• Apróhirdetés megtekintése
• Videók, Képek megtekintése

 

5.2. Előzetes regisztrációhoz kötött Szolgáltatások:

• Hirdetési szolgáltatások
• Fórumon új téma indítása, hozzászólás írása

 

5.3. Regisztráció menete

5.3.1. A Felhasználó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni: e-mail cím és jelszó. A Felhasználó opcionálisan nevét is megadhatja, az azonban csak Hírlevél feliratkozás esetén kötelező. Egy e-mail cím és egy jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

5.3.2. A Regisztráció során a Felhasználó által opcionálisan megadható adatok köre:

• telefonszám
• honlapcím
• lakcím (székhely)
• számlázási név, cím és adószám
• tevékenység típusa (Magánszemély/Vállalkozó)
• fotó

 

5.4. További tudnivalók a regisztrációval kapcsolatban

5.4.1. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, burkolt vagy nyílt reklámnak minősülő, trágár, obszcén, bántó, mások lelkiismereti, vallási, nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozását sértő, továbbá más jogát, jogos érdekét sértő, illetve jogszabályba ütköző szót, kifejezést. A felhasználónév nem lehet továbbá a következő: moderátor, szerkesztő, admin, ezek kiegészítővel ellátott verziói, valamint már létező felhasználónév vagy már létező felhasználónévhez megtévesztésig hasonlító felhasználónév. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.

5.4.2. A Portálon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

5.4.3. A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatályba lépésétől számított 10 napon belül értesíteni.

5.4.4. Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Portálon regisztrálni, és ott bármely Szolgáltatást igénybe venni.

5.4.5. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás, hiányos vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás, hiányos vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni. Ez utóbbi esetben a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni.

5.4.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

5.4.7. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.

5.4.8. A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

5.4.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

5.4.10. A Szolgáltató minden esetben jogosult Felhasználó regisztrációját és a Portálon tárolt valamennyi adatát külön indoklás vagy előzetes figyelemfelhívás nélkül törölni Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett. Ezen jogosultság szolgáltatót különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben illeti meg:

  1. a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
  2. a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
  3. a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a Szolgáltatásokat;
  4. a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
  5. a Felhasználó a Portált, illetve a Szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
  6. a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyéb módon veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;
  7. a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Portál üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
  8. vagy a fentiek gyanúja felmerül.

5.4.11. Amennyiben Szolgáltató a fentieket vagy azok gyanúját Felhasználó regisztrációja során észleli, úgy jogosult Felhasználó regisztrációját Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett, saját belátása szerint, indoklás nélkül megtagadni.

5.4.12. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

5.4.13. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál Regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

5.4.14. Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

5.4.15. A Felhasználó regisztrációjára, valamint megrendeléseire vonatkozóan bármikor bármilyen jellegű adatot kérhet a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a weboldal felületén közvetlenül nem találja, úgy írásban előterjesztett kérésére a kért adatról a Szolgáltató információt szolgáltat.

5.5. Regisztráció törlése a Felhasználó által

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét bármikor, indoklási kötelezettség nélkül jelezheti a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@profigazdak.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat, valamint a fórumhozzászólásokat és a Felhasználó által indított fórumtopikokat. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

5.6. Sikeres regisztráció – Belépés

5.6.1. A sikeres regisztráció feltétele a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató Felhasználó által történő elfogadása. Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges 48 órán belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

5.6.2. Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon (Munkanapokon 9-16 óra között a +36 20 477 54 67 mobilszámon) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@profigazdak.hu), illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Felhasználót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

5.6.3. A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott felhasználónév és jelszó megadásával léphet be a Portál bővített funkcióit kínáló felületére.

5.7. Elfelejtett jelszó

Elfelejtett jelszó esetében a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre, amelynek segítségével ezt követően az oldalra beléphet. A Szolgáltató által megküldött jelszóval történő belépést követően a Felhasználó köteles jelszavát haladéktalanul megváltoztatni.

 

5.8. Jogi személy regisztrációja

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként regisztrál a Portálra, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a regisztrációról értesítést küldjön.

 

5.9. A Felhasználási Feltételek elfogadása

5.9.1. Felhasználók a jelen Felhasználási Feltételek szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót is.

5.9.2. Felhasználók a Regisztráció során a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott, továbbá a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételeknek és az Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

5.9.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált regisztráció nélkül is csak akkor jogosult használni, ha a Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A PORTÁL JELEN SZABÁLYZATBAN SZABÁLYOZOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

7.1. A Szolgáltató a Portálon Hírek, Cikkek szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató a Portálon megjelenített hírek, cikkek tartalmáért, az azokban lévő információk helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért nem felel, azokért sem kártérítési, sem egyéb felelősséggel nem tartozik. A Portálon megjelenő cikkek nem minősülnek a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott személyek véleményének, álláspontjának, a Szolgáltató azok tartalmától elhatárolódik..

7.2. A Szolgáltató a Portálon videókat és képeket tesz közzé. A Szolgáltató a videók, képek tartalmáért nem felel, azok nem minősülnek a Szolgáltató közleményének és véleményének, és azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valóságosságáért a Szolgáltató nem felel.

 

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

8.1. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az Profigazdák.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

8.2. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

8.3. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

8.4. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

8.5. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

8.6. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

8.7. A Portálon megjelenő Profigazdák.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.8. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására. A Felhasználó a Portált kizárólag rendeltetésszerűen használhatja és köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár a Szolgáltató, akár más felhasználók, akár egyéb harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve ezen személyeknek kárt okoz. 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

9.1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

9.2. A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

9.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételek tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

9.4. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

9.5. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

9.6. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

9.7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

9.8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

9.9. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

9.10. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

9.11. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen Felhasználási Feltételek szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése, vírushelyzet, stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

9.12. A Szolgáltató az esetlegesen a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerinti felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

9.13. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

9.14. A Felhasználó kifejezetten lemond - a törvény által lehetővé tett körben - arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat. 

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. 

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

11.1. A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) a technológia lényeges változása;

c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

11.2. A Szolgáltató a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Felhasználási Feltételeket köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. 

A SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI MEGSZEGÉSE

12.1. Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját megszűntetni és az őt ért kárának megtérítését követelni:

  1. ha a Felhasználó túllépi a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott felhasználási engedélyt;
  2. ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

12.2. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

13.2. A jelen Felhasználási Feltételekre Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

13.3. A Portál használatával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

13.4. Jelen Felhasználási Feltételek határozatlan időtartamra szól.

 

Budapest, 2022. 09.08. 

 

Bezárás

close

Hiredetés